GALLERY OF FINISHED WORKS - TURTLES

Boton Testudo graeca 2003

Boton Platysternon megacephalum

Boton Chelus fimbriatus Matamata 2015

Boton Trachemys scripta - Galápago 04