GALLERY OF FINISHED WORKS – BIRDS

Boton Alca torda 2

Boton Jacinto

Boton Recurvirostra avosetta 2017

Boton Aix sponsa 2019

Boton Nettapus pulchellus

Boton Pionites melanocephalus

Boton Ceyx pictus