GALLERY OF FINISHED WORKS

LIZARDS

Boton Smaug giganteus 2016

Boton Heloderma suspectum 2017

Boton Varanus yuwonoi 2016

Boton Heloderma horridum 2017A

Boton Varanus macreai 2018A

Boton Heloderma suspectum 2015-B

Boton Hydrosaurus sp 2016

Boton Chamaeleo calyptratus 2015

Boton Egernia stokesii 2018

Boton Jacksonii

Boton Pogona vitticeps n1

Boton Corucia zebrata 2016 rama

Boton Eublepharis angramainyu 2016

Boton Heloderma suspectum

Boton Kinyongia fischeri 2016

Boton Tiliqua gigas 2016

Boton Trioceros johnstonii 2016

Boton Varanus gilleni 2018

Boton Rhacodactylus leachianus 2016A