GALLERY OF FINISHED WORKS

VENOMOUS SNAKES

boton-dendroaspis-polylepis-2016-23

boton-daboia-russellii-p-2016-a

Boton Bitis gabonica 2017

Boton Botrhiechis schlegelii 2018

Boton Vipera ammodytes transcaucasiana

Boton Naja sputatrix 2015 A

Boton Dendroaspis viridis - Green Mamba 2015

Boton Crotalus atrox 2015

Boton Bitis nasicornis 2017

Boton Crotalus cerastes 2019

Boton Crotalus atrox 2017B

Boton Ophiophagus hannah 2017

Boton Crotalus viridis 2014

Boton Bitis rhinoceros 2015

Boton Cerastes cerastes 2018

Boton Ophiophagus hannah 2015

Boton Daboia russellii 2015 B

Boton Macrovipera schweizeri 2016

Boton Crotalus atrox 2016A

Boton Ophiophagus hannah 2016

Boton Bitis gabonica 2014

Boton Crotalus cerastes 2015

Boton Naja melanoleuca 2014

Boton Pseudechis colettii 2015 A

Boton Montivipera xanthina 2015

Boton Agkistrodon contortrix 2016

Boton Vipera ammodytes 2015 A

Boton Naja sputatrix

Boton Bitis caudalis 2015

Boton Bitis cornuta 2015

Boton Vipera aspis Greg Female