DENDROBATIDAE

Boton Ranitomeya

Boton Oophaga pumilio

Boton Dendrobates auratus

Boton Phyllobates

Boton Excidobates

Boton Dendrobates tinctorius

Boton Dendrobates tinctorius Azureus

Boton Epipedobates tricolor

Boton Andinobates

Boton Dendrobates leucomelas

Boton Adelphobates quinquevittatus