BIRDS

Boton Calidris alba nup

Boton Galbula galbula

Boton Alcedo atthis

Boton Actitis hypoleucos

Boton Meropidae

Boton Todidae

Boton Passeriformes

Boton Aulacorhynchus prasinus

Boton Athene noctua

Boton Neophron percnopterus