PASSERIFORMES

Boton Saxicola rubicola

Boton Pyrrhula pyrrhula

Boton Acrocephalus arundinaceus

Boton Regulus regulus

Boton Pyrrhula aurantiaca

Boton Coccothraustes coccothraustes

Boton Sitta europaea

Boton Certhia brachydactyla

Boton Motacilla alba alba